Dành cho Nhà Đầu tư

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
V/v Sở Kế Hoạch Đầu tư Hà nôi chấp thuận gia hạn ĐHCĐ thường niên 2014

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã nhận được công văn số 1894/CV-ĐKKD ngày 9 tháng 5 năm 2014 của  Phòng Đăng ký Kinh doanh số 3 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội theo đó chấp thuận cho Công ty cổ phần Pin Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 6 năm 2014.

Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên 2013
Báo cáo thường niên năm 2013
Nghị quyết HĐQT về chia cổ tức năm 2011HĐQT Công ty CP Pin Hà Nội quyết định chia cổ tức năm 2010 theo NQĐH cổ đôngCăn cứ NQ ĐHCĐ thường niên năm 2011 Căn cứ NQ ĐHCĐ bất thường năm 2010 HĐQT công ty CP Pin Hà Nội ra Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2010 (chi tiết file đính kèm)
Kết quả ĐH cổ đông thường niên năm 2011Ngày 05 tháng 03 năm 2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.Đại hội đã thông qua KQ HĐSX KD năm 2010, mục tiêu kế hoạch năm 2011, BC Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán cũng như một số nội dung quan trọng khác.
Thông báo chi trả tạm cổ tức 2011Thông báo chi trả tạm cổ tức 2011 là 12% không bao gồm 6% cổ tức đã tạm chia Quý I-2011.
Đại hội cổ đông thường niên 2011Thời gian: 7h30 ngày 05 tháng 03 năm 2011 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội Chi tiết tại file đính kèm
Thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường
Công ty cổ phần Pin Hà Nội triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2011Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐQT/PHN Thời gian : 7h30' ngày 28 tháng 04 năm 2011 Địa điểm : Hội trường công ty Cổ phần Pin Hà Nội-Số 72 Phan Trọng Tuệ-Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội. Nội Dung :- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần 2011. - Bầu bổ xung ủy viên HĐQT, Ban KS - Sửa đổi điều lệ - BC nd khác...