Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông về hợp tác liên doanh với Tập đoàn Pin Quốc tế GP

2015-10-19

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nôi đã thông qua Nghị quyết số 02/2015NQ-ĐHĐCĐ về việc hợp tác liên doanh với Tập đoàn Pin Quốc tế GP. 
Nghị quyết HĐQT về chia cổ tức năm 2011

2013-05-31
HĐQT Công ty CP Pin Hà Nội quyết định chia cổ tức năm 2010 theo NQĐH cổ đôngCăn cứ NQ ĐHCĐ thường niên năm 2011 Căn cứ NQ ĐHCĐ bất thường năm 2010 HĐQT công ty CP Pin Hà Nội ra Nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2010 (chi tiết file đính kèm)
Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2010

2013-05-31
Công ty CP Pin Hà Nội công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thườngNGày 19 tháng 10 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phần để bán cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu.
Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường năm 2011

2013-05-31
Ngày 28-4-2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.Ngày 28-4-2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã bầu bổ sung 02 UV Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát