Dành cho Nhà Đầu tư

Thông báo cổ đông 2016
 Ngày 04 tháng 5 năm 2016, Công ty cổ phần Pin Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông về hợp tác liên doanh với Tập đoàn Pin Quốc tế GP
Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nôi đã thông qua Nghị quyết số 02/2015NQ-ĐHĐCĐ về việc hợp tác liên doanh với Tập đoàn Pin Quốc tế GP. 
Kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ vốn CSH
Công ty cổ phần Pin Hà Nội công bố kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,
Thông báo cổ đông 2015
Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu thưởng
Công ty cổ phần PIn Hà Nội công bố thông tin phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ vốn Chủ Sở Hữu 
Công Văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông
 
 Download tại đây

Công văn của gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và quý cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.