Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông 2016
 Ngày 04 tháng 5 năm 2016, Công ty cổ phần Pin Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.