Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông » Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông về hợp tác liên doanh với Tập đoàn Pin Quốc tế GP

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nôi đã thông qua Nghị quyết số 02/2015NQ-ĐHĐCĐ về việc hợp tác liên doanh với Tập đoàn Pin Quốc tế GP. Nội dung cụ thể như sau:
Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình số 01/TTr/2015/HĐQT-PHN ngày 18 tháng 9 năm 2015 với những nội dung cụ thể như sau:
1.      Liên doanh với tập đoàn GP thành lập công ty TNHH hai thành viên với tỷ lệ góp vốn: GP 70%, Công ty cổ phần  Pin Hà Nội 30%. Quy mô vốn điều lệ của Công ty liên doanh trong giai đoạn 1 không lớn hơn 6 triệu USD (tương đương 135 tỷ đồng).
2.      Giải thể Công ty TNHH Một thành viên Pin Hà Nội.
3.      Phương thức góp vốn: Công ty cổ phần Pin Hà Nội  góp vốn bằng toàn bộ giá trị quyền thuê cơ sở hạ tầng và tài sản đã đầu tư vào Công ty TNHH Một thành viên Pin Hà Nội dưới các hình thức phù hợp với quy định của Pháp luật và nguồn vốn tự có của Công ty.
4.      Uỷ quyền cho HĐQT đàm phán giá trị quyền thuê cơ sở hạ tầng và tài sản đã đầu tư vào Công ty TNHH MTV Pin Hà Nội với giá trị lớn hơn tiền thuê cơ sở hạ tầng và các chi phí đã đầu tư.
5.      Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của Pháp luật liên quá trình góp vốn liên doanh, giải thể công ty TNHH Một thành viên Pin Hà Nội và các thủ tục liên quan khác.
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội giao HĐQT triển khai thực hiện những quyết định của Đại hội đồng cổ đông nêu tại Điều 1 Nghị quyết này./.
  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác