Thông báo cổ đông » Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Thời gian 29 tháng 4 năm 2024
Địa điểm: Hội trường Công ty CP Pin Hà Nội số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.
Tài liệu trình bày tại đại hội gồm:
- Thông báo về việc họp ĐHĐCĐ năm 2024: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Chương trình ĐHĐCĐ năm 2024: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Báo cáo Sản xuất kinh doanh 2023-2024: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2023: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Tờ trình về đầu tư năm 2024: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Tờ trình về điều chỉnh mức thù lao HĐQT và BKS: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Tờ trình về bổ sung thành viên HĐQT: Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
- Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024: 
Nội dung chi tiết xem: Tại Đây
  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác