Thông báo cổ đông

Thông báo triệu tập đại hội cổ đông bất thường

2013-05-31

Công ty cổ phần Pin Hà Nội triệu tập đại hội cổ đông bất thường 2011Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐQT/PHN Thời gian : 7h30' ngày 28 tháng 04 năm 2011 Địa điểm : Hội trường công ty Cổ phần Pin Hà Nội-Số 72 Phan Trọng Tuệ-Văn Điển-Thanh Trì-Hà Nội. Nội Dung :- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần 2011. - Bầu bổ xung ủy viên HĐQT, Ban KS - Sửa đổi điều lệ - BC nd khác...
Kết quả ĐH cổ đông thường niên năm 2011

2013-06-04Ngày 05 tháng 03 năm 2011 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.Đại hội đã thông qua KQ HĐSX KD năm 2010, mục tiêu kế hoạch năm 2011, BC Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán cũng như một số nội dung quan trọng khác.
Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên đến T6/2010

2013-05-31
Công ty CP Pin Hà Nội gia hạn Đại hội cổ đông thường niên đến T6 năm 2010 lý do hoàn thiện phương án tăng vốn điều lệ bán cho cổ đông chiến lược.
Đại hội cổ đông thường niên 2010

2013-05-31Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại Hội trường Công ty số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội.Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 19 tháng 6 năm 2010 tại Hội trường Công ty số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội. 8h ngày 19/6/2010 Đại hội khai mạc với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 1.519.628 cổ phần chiếm 76,98% vốn điều lệ.
Đại hội cổ đông bất thường 2010

2013-05-31
Ngày 19 tháng 11 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.Ngày 19 tháng 11 năm 2010 Công ty CP Pin Hà Nội đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để bán cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện
Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2010

2013-05-31
Công ty CP Pin Hà nội thông báo triệu tập ĐH cổ đông bất thường năm 2010ĐH cổ đông bất thường năm 2010 sẽ được tổ chức vào hồi 8h ngày 19 tháng 11 năm 2010. Nội dung thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ bán cho cổ đông chiến lược là tập đoàn GP (tài liệu đính kèm)và một số nội dung khác.
Thông báo về việc chốt lịch chuyển nhượng

2013-05-31
HĐQT Công ty thông báo về việc chốt lịch làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu HĐQT Công ty thông báo: Kêt từ ngày 18/2/2011 đến 21/2/2011 HĐQT Công ty nhận giấy làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cho những cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Pin Hà Nội. (Nội dung chi tiết tại file đính kèm)
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2009

2013-05-31

HĐQT Công ty CP Pin Hà nội quyết định trả tạm ứng cổ tức năm 2009.(Habaco) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội đã họp ngày 23 tháng 11 năm 2009 do ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì. Tại phiên họp HĐQT công ty đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐQT/PHN trong đó quyết định trả tạm ứng cổ tức năm 2009. - Mức tạm ứng 20% mệnh giá cổ phiếu. - Ngày chốt danh sách cổ đông: 10 tháng 12 năm 2009 - Thời gian chi trả: từ 15 tháng 12 năm 2009. - Địa điểm chi trả: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Pin Hà Nội; Số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội./.
Công văn chấp thuận niêm yết

2019-01-11

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định vv chấp thuận niêm yết cổ phiếu công ty CP Pin Hà Nội.