Dành cho Nhà Đầu tư

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2014

2015-06-29

Công ty cổ phần Pin Hà Nội Công bố báo cáo tài chính hợp nhất 31-12-2014
Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2009

2013-05-31

HĐQT Công ty CP Pin Hà nội quyết định trả tạm ứng cổ tức năm 2009.(Habaco) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội đã họp ngày 23 tháng 11 năm 2009 do ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì. Tại phiên họp HĐQT công ty đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐQT/PHN trong đó quyết định trả tạm ứng cổ tức năm 2009. - Mức tạm ứng 20% mệnh giá cổ phiếu. - Ngày chốt danh sách cổ đông: 10 tháng 12 năm 2009 - Thời gian chi trả: từ 15 tháng 12 năm 2009. - Địa điểm chi trả: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Pin Hà Nội; Số 72 Phan Trọng Tuệ Văn Điển Thanh Trì Hà Nội./.
Báo cáo tài chính hợp nhất 2013

2013-05-31


B
áo cáo Tài chính hợp nhật năm 2013
Công văn chấp thuận niêm yết

2019-01-11

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định vv chấp thuận niêm yết cổ phiếu công ty CP Pin Hà Nội.