HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline
0243 861 1019

P.CSKH


ĐỐI TÁC

Tin Công ty » ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI NĂM 2013 .
 
Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 16 tháng 5 năm 2013.
Địa điểm tiến hành đại hội: Hội trường công ty cổ phần pin Hà Nội
 
Đại hội đã thông qua và được sự nhất trí cao những nội dung quan trọng sau:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012;
phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Giám đốc Công ty trình bầy.
- Báo cáo Tài chính năm 2012
- Báo cáo thẩm định hoạt động Tài chính năm 2012 của ban kiểm soát do Bà
Nguyễn Thị Thanh Hải trưởng Ban kiểm soát trình bầy.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2013
- Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 
  • « Quay lại


  • Các tin liên quan khác